Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


ÉLELMES - a táplálkozásról másképpen

2008.08.28

„Nem a kenyér táplál minket,

Hanem a kenyérben lévő

Örök isteni teremtő szó,

Az élet és a szellem.”

(Angelus Silesius)

Bevezetés

 

A táplálkozásról, ezen belül a reformtáplálkozásról mostanában sok szó esik. Irányzatok - sokszor egy­másnak ellentmondóak - lepnek el bennünket, és nem tudjuk, hol az igazság, nem tudunk eligazodni közöt­tük. Ráadásul a lényeg – a szemléletmód – rejtve ma­rad, anélkül pedig könnyebben juthatunk tévútra.

 Először azt kellene meghatároznunk, hogy mit jelent táplálkozni.

 Táplálkozni annyit jelent, mint magunkba fo­gadni az egész világmindenséget,
a napsütést, a talajt, a vizet és a levegőt.

 

 

Látjuk, hogy a táplálkozás részben anyagi szinten zaj­lik, de a spirituális szint sem el­hanyagolható.

Ha belegondolunk tápanyagaink keletkezésébe, akkor bizony meglepődünk, mert a ta­lajban nőnek a növé­nyek, abból ásványi anyagokat vesznek fel, vizet szív­nak fel, a napfény energiája segítségével, a levegőből elvont széndioxid felhasználásával alakítják ki saját anyagaikat, keményítőjüket, cukraikat, rostjaikat, stb. azaz élő táplálékunkat, amiket azután elfogyaszthatunk.

Tehát valóban a napsütést, a talajt, a vizet és a leve­gőt fogadjuk magunkba. Az ős­elemek alkotják a vi­lágmindenséget.

Az ősi népek különböző „őselemeket” tartottak szá­mon, Európában a négy őselem – tűz, víz, levegő, föld – tisztelete dívott.

 

Kép

Minden anyag az őselemekből épül fel, - hogy mégis különbözőnek látjuk a dolgokat, azt a felépítő ősele­mek egymáshoz viszonyított arányával magya­rázzák.

 

Az így keletkezett táplálékunk tökéletes, élettel, energi­ával teli. Hogy mégis megbete­gedhetünk, az a fel­használástól, az adalékanyagok romboló hatásától, és a helytelen szellemi hozzáállásunkból fakadhat.

 

Az elfogyasztott élelmet azután részeire bontjuk, - víz, széndioxid, stb. – így vissza­nyerjük a befektetett nap­energiát is. Kilélegezzük a széndioxidot, visszaforgatjuk az előző, felépítő folyamatot. Tulajdonképpen táplálko­zásunk alkalmából a — mintegy nap­elemként működő — növényekből kinyerjük a Nap energiáját, immár sa­ját felhaszná­lásra alkalmas formában. Végülis – át­té­telesen – a Nap táplál, mozgat minket, és per­sze minden élőt és élettelent is, a „világmindenségünket”.

A Nap őseinknél is a teremtőerőt, az isteni energiát jelképezte. Nem véletlen, hogy őseink – mindenhol a világon - a Napot istennek tekintették, magukat pedig Nap-fiak­nak.

Ha még azt is figyelembe vesszük, hogy Grandpierre Atilla szerint a Nap információfor­rás is, sőt!, és „a napfény által képviselt elektromágneses rezgés képvi­seli a mindannyiunkban közös Életerő anyagilag is megfogható, eleven áramát”, akkor ez az út már a spiritualitás felé visz. Ebben a könyvben elsősorban a táplálkozás anyagi szintjén fogunk mozogni.

 A fent említett „magunkba fogadás” az emésztőrend­szeren keresztül történik, a szerve­zetünk számára hasznosíthatóvá, befogadhatóvá kell tennünk táplálé­kunkat, és ez maga az emésztés folyamata.

 

az Étkezésről

Ha a tápanyagok magunkhoz vételéről esik szó, akkor tulajdonképpen az étkezésről beszélünk. Az étkezés összetett fogalom, magában foglalja az alapanyagokat, az elké­szítési procedúrát, az ételek-italok elfogyasztási módját is. Ezekkel kapcsolatban a leg­többször feltett kérdések az alábbiak:

mit, mikor, hogyan?

Az egyik legfontosabb kérdés, a Hogyan?

Ha valaki úgy dönt, hogy nem akar változtatni az ét­kezésének összetételén, akkor is tehet valamit egész­ségéért, ha a Hogyan-on változtat.

A HOGYAN-elemek

A/ az élelem rágása,

B/ az élelem hőmérséklete

C/ az étkezések légköre

A/ A rágás szerepe

AA/ Aprítás, nyállal elkeverés

AB/ Fogak, fogíny

AC/ Szájüreg, nyelv

Aa/ aprítás, nyállal elkeverés

Az alapos rágás azt jelenti, hogy min­den falatot 30-szor megrágunk, és nyállal alapo­san el­keverjük. Tehát nyu­godtan, lassan együnk.

A nyál az első emésztőnedv, amivel a táplálék érintke­zik. A nyálmirigyek termelik, és kivezető csövükön ke­resztül a szájüregbe ürítik. A nyál legnagyobb része víz, enyhén lúgos. Feladata síkossá tenni a falatot, megkezdeni a keményítő bontását, elősegíteni a nye­lést, a szájüreget tisztán tartani (baktériumgátló hatás).

 

Aa1/ A szénhidrát-emésztésnek már a szájban el kell kezdődnie, különben zavarokat szenved az emésztés. A nyál enzimjeinek időt kell biztosítani, és elérést a falat egyre kisebbre aprított részeihez is a jó anyag­cseréhez.

Ha a szénhidrát bontása nem feje­ző­dik be, a savas kö­zegű gyomor után már csak a lúgos vékonybél­ben lesz újra le­hetőség a bontást folytatni, és közben nemkívánatos erje­dés kö­vetkezhet be. Ennek a követ­kezménye például a puffadás, kelle­metlen gázképző­dés.

 

Aa2/ A keményítő cukorrá hasad, és – ha las­san rá­gunk, és van ideje – a száj erein ke­resztül a vérbe felszívódik, nő a vércukorszint. Ennek fontossága a jóllakottság-érzés kialakulá­sában van. Ha megnőtt a megfelelő mértékig a vércukorszint, leáll az evéskény­szer, jóllakottnak érezzük magunkat. Ha mohón, gyor­san eszünk, akkor ez nem következik be, és elhízás­hoz vezethet.

A legközelebbi evés-leállítás az agyban a gyomor te­lítettséggel valósulhat meg. Ez amolyan vészfék. Mivel a gyomor tágul, egyre nagyobb ételmennyiségnél kö­vetkezik be a gyomor feszülése által keltett evés-leál­lító vészjelzés.

A tápcsatornába került felesleges élelemmennyiség nem kerül feldolgozásra, emésztési rendellenességet, pangást, túlsúlyt, lerakódásokat okoz.

 

Aa3/  A rágással munkára buzdítjuk, masszírozzuk a nyálmirigyeinket, a fogínyünket. A szájban lévő érzé­kelők „megtelefonálják” a táplálék összetételét a gyo­mornak, hasnyál­mirigynek, és mire a szállítmány meg­érkezik, már szakszerűen összeállított emésztő­ned­vek állnak rendelkezésre. Ha nem adtunk rá elég időt, akkor a találomra összeállí­tott emésztőnedvek elégtelen emésztéshez, végül önmérgezéshez vezethetnek. Akár kevés van valamelyik emésztőnedvből, akár több, mint kellene, problémát fog okozni.

 

Ab/ Fogak, fogíny

 

A fogak vérellátását nö­veljük a rágással, rágás­kor az áb­rán látható ere­ken át „pum­pálják” a vért a fog bel­se­jébe, ezáltal csök­ken a fog­szuvasodás, a fogromlás veszélye.

 

A fogíny is masszírozódik a rágás folyamán, amivel nem csak a nyálmirigyek termelé­sét serkentjük, hanem a fogíny­gyulladást is megelőz­zük, mivel a pangást rágás­sal meg­szün­tetjük. Ha nem használjuk az ínyün­ket, a vér pangani fog benne, és fogmosáskor vérezni fog. Ilyenkor kezdjük el masszí­rozni a fogínyünket, és kezdjünk el rágcsálni. Hamaro­san rendbe jöhet.

 A fogíny gyulladása azért is káros, mert a gyulladt fogíny és a fog között megtelepszenek a kórokozók, amik felgyorsítják a fogak romlását is. A gyulladás megszűnte után sorvad az íny, így a gyökérnyak is a felszínre kerül, érzékeny lesz.

 Kép

Mindegyik fogunk egyik belső szervünk energetikájával reflex-kapcsolatban van. Itt a meridiánokon-vezetéke­ken a kínai gyógyászat akupunktúrás vezetékeit értjük. A fog beteg­sége a hozzá tartozó szerv ártalmára le­het, illetve a szerv megbetegedése jelez­het a fogunk­nál. Előfordulhat, hogy nehezen kezelhető fogbeteg­ségnél az adott foghoz tartozó belső szerv (meridián) energia problémája áll a háttérben. Az adott szerv keze­lése a meridiánon keresztül, a fog gyógyulásához is vezethet.

 

Ac/ szájüreg, nyelv

Rágás alkalmával a fogíny, a szájüreg, a nyelv is dol­gozik, masszírozódik. A nyelv ref­lexzónáinak, valamint a szájüregben lévő akupunktúrás pontoknak a „mas­szírozása” szintén egész szervezetünk egészségéhez hozzájárul. 

Kép


 A szájüreg akupunktúrás pontjai

 

 

A nyelv reflexzónái

 

Kép

 

Az ideges, „gombócba” szorult gyomor nem tud ren­desen dolgozni. A zavaró, riasztó események, stres­

szek gátolják a gyomor kiürülését. A gyomor működé­sét befolyásolja az aggódás, a töprengés. (Az aggó­dás öregít, a nevében is benne van, agg-aggaszt va­lami, aggódok.)A máj és epe működésére a harag, a düh van rossz hatással.   

A rágás szerepe összegezve: tehát az alapos rágás nélkülözhetetlen a jó emésztéshez, serkenti a nyálkép­ződést, segíti az emésztőnedvek összeállítását, óvja fogaink, fog­ínyünk, szájüregünk egészségét, meggá­tolja az elhízást, sőt a reflex-kapcsolatok révén az egész szervezet egészségére hatással van.

 B/ Az élelem hőmérséklete

Az ételek hőmérséklete is fontos tényező. Az enzimje­ink, emésztőnedveink csak optimá­lis hőmérsékleten működnek jól. A hőmérsékleti optimumtól eltérve ter­melődésük, műkö­désük csökken, vagy leáll, ami emésztési zavarokat, hurutokat, felszívódási nehézsé­geket okozhat, valamint a bélben rekedt emésztetlen anyagok, bomlástermékek rot­hadni, vagy erjedni kez­denek, mérgezik a szervezetet. Például forró ételek, vagy fagy­lalt fogyasztása nem ajánlott. Ha a nyál forró hatásnak volt kitéve, megszűnik a kemé­nyítő emésztő-képessége, még abban az esetben is, ha utána le­hűtjük. Kerüljük a forró és jéghideg ételeket.

Ezen kívül a nagy hőmérsékletkülönbség a fogzomán­cot is megrepesztheti, amin ke­resztül a fogromlás megindulhat.


C/ Az étkezés légköre

A nyugodt légkör, a terített asztal, a gusztusos tálalás, mécses, vagy gyertya gyújtása stb. úgyszintén azt szolgálják, hogy az emésztőnedvek termelése már a hangulattól, az illatoktól, a látványtól beinduljon, és jól ki tudják fejteni hatásukat. Nem véletlenül mondják, hogy az emésztés a szemnél kezdődik, azaz a lát­ványtól már „összefut a szánkban a nyál”.

Kép

Az ideges, "gombócba szorult" gyomor nem tud rendesen dolgozni. A zavaró, riasztó események, stresszek gátolják a gyomor kiürülését. A gyomor működését befolyásolja az aggódás, a töprengés. (Az aggódás öregít, a nevében is benne van, agg, aggaszt.)

A máj és az epe működésére a harab, a düh van rossz hatással.

A vastagbelünk és tüdőnk működése a szomorúságra, pesszimizmusra reagál rosszul.

A vizelet-kiválasztást – vese és hólyagműködést – a félelem és az ijedtség befolyásol­hatja.

 

 Táplálkozzunk úgy, mintha imádkoznánk.

 

 

Kísérletek igazolták, hogy az asztali áldás szokása nem véletlenül alakult ki, jó hatású az egészségünkre. Pozitív hatású, ha végiggondoljuk, kiknek köszönhetjük, hogy étel van a tányérunkon, és milyen folyamaton át került az oda. Kezdve a talaj-előkészítéstől, a termelőn át, a háziasszony munkájáig. Hálával és köszönettel gondolhatjuk ezt végig.

 

Amióta sikerült lefényképezni a víz-kristályt, különös kísérletek sora bizonyította, hogy még az „elrom­lott” víz-kristályok is javíthatók a szeretet, a hála érzésének rásugár­zásá­val. (Masaru Emoto-Jürgen Fliege: A víz gyógyító ereje)

Kép

Ez a vízkristály a „köszönöm” köz­vetítésére keletke­zett.

 

(Bocsánat, de ott ilyen rossz minőségű lett a kép.)

 A jó hangulat már az étel készítésekor is fontos. Ha az anya szeretteire gondolva, mosolyogva készíti az ebédet, annak a spirituális energiatartalma sokkal na­gyobb lesz, mint az üzemi konyhák feszült légkörében, bosszús konyhai dolgozók által készítve, akiknek kö­zömbös, hogy ki fo­gyasztja el a főztjüket.

 

Kísérletek azt is kimutatták, hogy nem is az számít igazán, hogy mit eszünk, hanem a lelki tényezőink, az életmódunk, a stresszeink befolyásolják, mely tápanya­gokat hogyan emésztünk, abból mit építünk be a saját szervezetünkbe, és milyen betegségeknek ágyazunk meg a testünkben, lelkünkben.

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

aleea muresului 2 blok 52 ap 8

(szabyna, 2010.12.08 16:54)

gratulalok nagyon jo ez az oldal

Grezsa Erzsinek

(Gabilla magóc, 2010.08.28 10:55)

Szervusz Erzsikém! Sajnos nem adtad meg az e-mail címed, hogy oda válaszoltam volna.
A nyelvvel még bővebb anyagot találsz a nyelvdiagnosztikai anyagban, azt is feltettem, az AKU részhez. Gyűjtöttem róla fényképes, diagnosztikai anyagot is, másként diagnosztizált betegeimről készítettem nyelvképet, és azt vetettem össze, de már nem praktizálok, ez a gyűjtőmunka abbamaradt. Most már ez a munka az ifjúságra vár, kiindulásként talán hasznos az én eddigi munkám nekik.

1074 Budapest, Barát u 10

(Grezsa Erzsébet, 2010.08.28 09:14)

Kedves Gabi!
Örömmel olvasom okos könyveidet írásaidat.
Kérdésem lenne: A NYELV, mint központi szervünk akupunkturás, reflexzónás és egyéb vonatkozásáról szeretnék többet megtudni.
Neked mi a véleményed, van-e erről? Írsz-e valamit erről a közeljövőben?
Kérlek, tisztelj meg válaszoddal -ha időd engedi.
Köszönöm: Grezsa Erzsi

1074 Budapest, Barát u 10

(Grezsa Erzsébet, 2010.08.28 08:57)

Kedves Kolléga Hölgy

Nagyon tetszik, ahogy fogalmazol, szívemből, én is ugyan így gondolkodom, de nem tudtam ilyen ékes nyelve fogalmazni.
Köszönöm: Erzsi